Tag: บุคลากร

ม.ค. 10

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 6/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนัก …

Continue reading

พ.ย. 01

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ปี 2560

ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใ …

Continue reading

ก.ย. 14

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2560 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน เพื่อจัดจ้างเป็นพนักง …

Continue reading

ส.ค. 18

โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้บุคลากรทางการศึกษา”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้ …

Continue reading

ก.พ. 06

การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

  >> ข้อเสนอแนะในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิช …

Continue reading

ธ.ค. 09

แบบฟอร์มการประเมินทดลองงาน และต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มการประเมินทดลองงาน และต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิ …

Continue reading

ต.ค. 09

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 25 หลักสูตร

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 25 หลักสูตร จัด …

Continue reading

ส.ค. 20

เชิญเข้าร่วมอบรม เทคนิคการเขียนตำราและหนังสือ เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเ …

Continue reading

ก.ค. 10

การทำแบบสอบถามออนไลน์ (e-Questionnaire)

ขอเชิญหน่วยงานส่งบุคลากร เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การ …

Continue reading

มิ.ย. 06

โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ (ภาษาเขมร)

โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ (ภาษาเขมร) จำนวน 3 โครงการ & …

Continue reading