เป้าหมายสูงสุด (Visionary Goal)

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน

มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพรวมทั้งมีศักยภาพเชิงบริหารจัดการ