เกี่ยวกับหน่วยงาน

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ กองบริหารงานบุคคล

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ กองบริหารงานบุคคล งา …

ค่านิยมหลัก (Core Values)

สามัคคีองค์กร รักการบริการ

ติดต่อเรา

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินท …

ประวัติหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมาของกองบริหารงานบุคคล                   …

พันธกิจ (Mission)

เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารทรัพยากรมนุษย์   & …

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

มุ่งประโยชน์ส่วนรวม ภักดีองค์กร ผดุงคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (Vision)

"เป็นหน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ทันสมัยและเป็น …

เป้าหมายสูงสุด (Visionary Goal)

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความเชี่ยวชาญในสา …

แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล คลิกที่นี่!!

โครงสร้างกองบริหารงานบุคคล

โครงสร้างกองบริหารงานบุคคล >> Download << ( …

โครงสร้างมหาวิทยาลัย

 โครงสร้างมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ > …