เกี่ยวกับหน่วยงาน

ค่านิยมหลัก (Core Values)

สามัคคีองค์กร รักการบริการ

View page »

ติดต่อเรา

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินท …

View page »

ประวัติหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมาของกองบริหารงานบุคคล                   …

View page »

พันธกิจ (Mission)

เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารทรัพยากรมนุษย์   & …

View page »

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

มุ่งประโยชน์ส่วนรวม ภักดีองค์กร ผดุงคุณธรรม

View page »

วิสัยทัศน์ (Vision)

"เป็นหน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ทันสมัยและเป็น …

View page »

เป้าหมายสูงสุด (Visionary Goal)

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีความเชี่ยวชาญในสา …

View page »

แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล คลิกที่นี่!!

View page »

โครงสร้างกองบริหารงานบุคคล

โครงสร้างกองบริหารงานบุคคล

View page »

โครงสร้างมหาวิทยาลัย

 โครงสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ > …

View page »