บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ก.พ.อ.)พ.ศ.๒๕๕๓

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ

1. สอนและวิจัย    >>>ClickHere<<

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร

1. ผู้บริหาร     >>>ClickHere<<

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

1. วิชาการเวชสถิติ     >>>ClickHere<<< 

2. วิเคราะห์นโยบายและแผน    >>>ClickHere<<< 

3. นิติการ    >>>ClickHere<<< 

4. บริหารงานบุคคล    >>>ClickHere<<< 

5. บริหารงานทั่วไป     >>>ClickHere<<< 

6. วิชาการพัสดุ    >>>ClickHere<<< 

7. วิชาการสถิติ     >>>ClickHere<<< 

8. วิเทศสัมพันธ์    >>>ClickHere <<< 

9. ที่ปรึกษา    >>>ClickHere<<< 

10. วิชาการเงินและบัญชี    >>>ClickHere<<< 

11. ตรวจสอบภายใน     >>>ClickHere<<< 

12. โสตทัศนศึกษา     >>>ClickHere<<< 

13. ประชาสัมพันธ์     >>>ClickHere<<< 

14. วิชาการเกษตร     >>>ClickHere<<< 

15. วิชาการสัตวบาล     >>>ClickHere<<< 

16. การประมง      >>>ClickHere<<< 

17. วิทยาศาสตร์     >>>ClickHere<<< 

18. โภชนาการ     >>>ClickHere<<< 

19. จิตวิทยา       >>>ClickHere<<< 

20. วิชาการอาชีวบำบัด     >>>ClickHere<<< 

21. วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์      >>>ClickHere<<< 

22. สุขศึกษา      >>>ClickHere<<< 

23. วิศวกรรม     >>>ClickHere<<< 

24. วิชาการศิลป์     >>>ClickHere<<< 

25. วิชาการช่างทันตกรรม     >>>ClickHere<<< 

26. วิชาการศึกษา      >>>ClickHere<<< 

27. บรรณารักษ์      >>>ClickHere<<< 

28.แนะแนวการศึกษาและอาชีพ      >>>ClickHere<<< 

29. วิจัย     >>>ClickHere<<< 

30. เอกสารสนเทศ     >>> ClickHere<<< 

31. สังคมสังเคราะห์      >>>ClickHere<<< 

มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ

1. วิทยาการคอมพิวเตอร์     >>>ClickHere<<< 

2. นักกายภาพบำบัด     >>>ClickHere<<< 

3. ทันตแพทย์     >>>ClickHere<<< 

4. การพยาบาล     >>>ClickHere<<< 

5. การแพทย์     >>>ClickHere<<< 

6. การสัตวแพทย์     >>>ClickHere<<< 

7. เทคนิคการแพทย์     >>>ClickHere<<< 

8. เภสัชกรรม     >>>ClickHere<<< 

9. รังสีการแพทย์     >>>ClickHere<<< 

10. กิจกรรมบำบัด     >>>ClickHere<<< 

11. เวชศาสตร์การสื่อความหมาย     >>>ClickHere<<< 

12. วิศวกรรมเครื่องกล     >>>ClickHere<<< 

13. วิศวกรรมไฟฟ้า     >>>ClickHere<<< 

14. วิศวกรรมโยธา     >>>ClickHere<<< 

15. วิศวกรรมโลหการ     >>>ClickHere<<< 

16. วิศวกรรมเกษตร     >>>ClickHere<<< 

17. วิเศวกรรมเคมี     >>>ClickHere<<< 

18. สถาปัตยกรรม     >>>ClickHere<<<