วิสัยทัศน์ (Vision)

"เป็นหน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ทันสมัยและเป็นมืออาชีพ

ภายใต้หลักธรรมาภิบาล"