มี.ค. 02

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงงานที่ กองคลัง (ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงงานที่ กองคลัง

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ระยะเวลาที่รับสมัคร ตั้งแต่ 1 – 15  มีนาคม 2561

คุณสมบัติทั่วไป
1. เพศ หญิง/ชาย
2. จบการศึกษาขั้นต่ำวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
3. ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
4. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านโปรแกรมสำเร็จรูป
Microsoft Word ,Microsoft Excel ,Microsoft PowerPoint เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน
1. ปฏิบัติงานด้านบัญชี
2. จัดทำบัญชีของศูนย์บริการวิชาการ
3. จัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีการทดสอบปฏิบัติประเมินความรู้ความสามารถในวันที่มาสมัคร ทางด้าน
1. การบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น
2. คำนวนค่าเสื่อมราคาโดยวิธีตรง

หลักฐานเกี่ยวกับการรับสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก 1 รูป
2. สำเนาหลักฐานการศึกษาระเบียนแสดงผลการศึกษา
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาใบปริญญาบัตร
6. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43 สำหรับเพศชาย)
เอกสารอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ รับรอง สำเนาถูกต้องทุกฉบับ

สถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง
ที่ กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
96 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

รถประจำทางที่ผ่าน สาย ปอ.515 สีส้ม
โทรศัพท์
 0 2441 6000 ต่อ 2132 / 3135 / 3137
โทรสาร 0 2889 5053