ก.พ. 27

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (ครั้งที่ ๑) พนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ ๑)
พนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<