ม.ค. 12

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

>> Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ประกาศการรับสมัคร)