ม.ค. 09

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากร
เรื่อง การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น
สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

>> ต้นเรื่องโครงการ <<