ต.ค. 25

การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งหรือระดับที่ดำรงอยู่

การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง

ของตำแหน่งหรือระดับที่ดำรงอยู่

>> เอกสารเพิ่มเติม <<