ต.ค. 17

แบบฟอร์ม โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและการจัดทำผลงาน เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

แบบฟอร์มโครงการพัฒนาศักยภาพและ

เพิ่มพูนความรู้ของบุคลากร

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและการจัดทำผลงาน

เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

>> การจัดวางรูปเล่ม การทำคู่มือการปฏิบัติงาน

>> การจัดวางรูปเล่มงานวิเคราะห์หรือสังเคราะห์