ต.ค. 12

โครงการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและการจัดทำผลงาน เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากร

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและการจัดทำผลงาน

เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

>> โครงการ+อนุมัติรายชื่อ <<

>> อนุมัติรายชื่อเพิ่มเติม <<