ต.ค. 11

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

กองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ระยะเวลาทีั่รับสมัคร ตั้งแต่ 11 – 26 ตุลาคม 2560

คุณสมบัติทั่วไป

1. เพศ หญิง/ชาย

2. จบการศึกษาขั้นต่ำคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี

3. ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

4. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านโปรแกรมสำเร็จรูป

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. ปฏิบัติงานด้านบัญชี

2. จัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี

3. ปฏิบัิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีการทดสอบปฏิบัติประเมินความรู้ความสามารถ ในวันที่มาสมัคร ทางด้าน

1. การบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น

2. คำนวณคววามเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรง

หลักฐานเกี่ยวกับการรับสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก จำนวน 1 รูป

2. สำเนาหลักฐานการศึกษาระเบียนแสดงผลการศึกษา

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. สำเนาใบปริญญาบัตร

6. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43 สำหรับเพศชาย)

เอกสารอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ รับรอง สำเนาถูกต้างทุกฉบับ

สถานที่รับสมัคร

ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตัวเอง

ที่ กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

96 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

รถประจำทางที่ผ่าน สาย ปอ.515 สีส้ม

โทรศัพท์ 0-2441-6000 ต่อ 2132 , 3135 , 3137

โทรสาร 0-2889-5053