ก.ย. 28

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการจัดทำผลงาน เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

โครงการพัฒนาศักยภาพและ

เพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน

เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ  และการจัดทำผลงาน 

เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<