ก.ย. 06

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ในรอบประเมิน 1 ต.ค. 2560

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

เพื่อเลื่อนเงินเดือน ในรอบประเมิน 1 ต.ค. 2560

>> ข้อบังคับ มทร.รัตนโกสินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

>> ข้อบังคับ มทร.รัตนโกสินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ฉ.2) พ.ศ. 2560

>> ประกาศ มทร.รัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการผฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

>> ประกาศ มทร.รัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉ.2)

>> ข้อบังคับ มทร.รัตนโกสินทร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

>> ประกาศ มทร.รัตนโกสินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา

>> ประกาศ มทร.รัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉ.2)

>> ประกาศ มทร.รัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉ.3)

>> ระดับสมรรถนะหลัก (Core Competency)

>> ระดับสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency)

>> ระดับสมรรถนะประจำสายงานวิชาการ (Functional Competency สายวิชาการ)

>> ระดับสมรรถนะประจำสายงานสนับสนุน (Functional Competency สายสนับสนุน)

>> ฐานการคำนวน

>> แบบเสนอชื่อผู้ประเมิน

>> ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตำแหน่งประเภทบริหารr

>> ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตำแหน่งวิชาการ

>> ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ,เชี่ยวชาญเฉพาะ,ตำแหน่งทั่วไป

>> ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)

>> แบบประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency)

>> แบบประเมินสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency)

>> แบบประเมินสมรรถนะประจำสายงานวิชาการ (Functional Competency สายวิชาการ)

>> แบบประเมินสมรรถนะประจำสายงานสนับสนุน (Functional Competency สายสนับสนุน)

>> แบบประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์

>> แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

>> แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ

>> แบบสรุปคะแนน

>> สรุปวันลา