แบบสำรวจคุณลักษณะงานและหลักสูตรที่ผ่านการฝึกอบรม / สัมมนาของบุคลากรรายบุคคล (ตาราง Training)

bck-14(1)ตาราง Training 

แบบสำรวจคุณลักษณะงานและหลักสูตรที่ผ่านการฝึกอบรม

/ สัมมนาของบุคลากรรายบุคคล

>> ตาราง Training 1 <<

(Update ณ วันที่ 4 ก.ย. 60)