ก.พ. 09

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้

เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เรื่อง ของการเขียวโครงร่าง หนังสือ ตำราและงานวิจัย

ช่วงที่ 1 ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 และ
ช่วงที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน 2560

ผู้สนใจสามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่