แบบประเมินคณบดีและผู้อำนวยการ และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

rmutr_jobindex แบบประเมินคณบดีและผู้อำนวยการ
และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

>> ประกาศ

>> แบบประเมิน คณบดี ปม.1

>> แบบประเมินผู้อำนวยการ ปม.2

>> หลักเกณฑ์ และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน