«

»

ก.พ. 06 2015

การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

 

soom

>> ข้อเสนอแนะในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
>> ก.พ.อ. 03
>> ตัวอย่างการกรอก ก.พ.อ. 03
>> ตัวอย่างหนังสือส่ง
>> แบบรับรองจริยธรรม
>> แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
>> หนังสือรับรองผลงานวิจัย
>
แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน,เอกสารคำสอน
>> แบบการประเมินผลงานทางวิชาการ
>> ตัวอย่างหนังสือรับรองเผยแพร่ตำรา
>> หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูล (ผู้ทรงคุณวุฒิ)