1 พฤศจิกายน 2017 archive

พ.ย. 01

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ปี 2560

ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใ …

Continue reading