Category Archive: ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ เกี่ยวกับตำแหน่งสายสนับสนุน

พ.ย. 10 2016

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งต …

Continue reading »

มิ.ย. 30 2015

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องโครงร่างการเขียนผลงานการขอกำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องโครงร่างการเขียนผลงานการขอกำหนด …

Continue reading »

พ.ค. 06 2015

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้ง ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้ง ข้าราชกา …

Continue reading »

มี.ค. 18 2015

แบบสอบถามพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบสอบถามพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงา …

Continue reading »

ก.พ. 23 2015

ข้อมูลโครงการจัดทำผลงาน สายสนับสนุน

ข้อมูลโครงการจัดทำผลงาน สายสนับสนุน รวมรายชื่อไฟล์ขั้นต …

Continue reading »

ก.ย. 03 2014

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้ง ข้าราชการให้ดำร …

Continue reading »