Category: ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ เกี่ยวกับตำแหน่งสายสนับสนุน

ส.ค. 18

ประกาศกำหนดวันทำงาน หลักเกณฑ์การลา การจ่ายค่าจ้างระหว่างลา และประกาศหลักเกณฑ์การลาออก ของพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศ หลักเกณฑ์  – ประกาศกำหนดวันทำงาน หลักเกณฑ์ …

Continue reading

มิ.ย. 30

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องโครงร่างการเขียนผลงานการขอกำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องโครงร่างการเขียนผลงานการขอกำหนด …

Continue reading

พ.ค. 06

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้ง ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้ง ข้าราชกา …

Continue reading

มี.ค. 18

แบบสอบถามพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบสอบถามพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงา …

Continue reading

ก.พ. 23

ข้อมูลโครงการจัดทำผลงาน สายสนับสนุน

ข้อมูลโครงการจัดทำผลงาน สายสนับสนุน รวมรายชื่อไฟล์ขั้นต …

Continue reading

ก.ย. 03

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้ง ข้าราชการให้ดำร …

Continue reading