Category Archive: ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ เกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ

ส.ค. 07 2017

การบังคับใช้ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

การบังคับใช้ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางว …

Continue reading »

ก.ค. 26 2017

ตัวอย่าง โครงร่างเอกสารประกอบการสอน

ตัวอย่าง โครงร่างเอกสารประกอบการสอน >>  Downlosd …

Continue reading »

มิ.ย. 06 2017

การประเมินผลงานทางวิชาการ

การประเมินผลงานทางวิชาการ >>  แบบฟอร์ม  <<

ก.พ. 09 2017

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ เพื่อเสนอขอกำหนดต …

Continue reading »

ส.ค. 10 2015

ข้อบกพร่องของผลงานทางวิชาการ

ข้อบกพร่องของผลงานทางวิชาการ >>  DOWNLOAD  <&l …

Continue reading »

มิ.ย. 10 2015

ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้ว …

Continue reading »

ก.พ. 06 2015

การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

  >> ข้อเสนอแนะในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิช …

Continue reading »

ก.พ. 06 2015

ข้อบังคับและประกาศ ก.พ.อ.

>> ประกาศ ก.พ.อ. (ฉ.2) 2550 >> ประกาศ ก.พ.อ …

Continue reading »

ม.ค. 09 2015

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ ค่ายผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ ค่ายผลงานทางวิชาการ เพื่อเสน …

Continue reading »

ส.ค. 01 2014

หลักเกณฑ์และวิธีการ เทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย

 ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ เทียบตำแหน่งทางวิช …

Continue reading »