Category: งานพัฒนาบุคคล

ต.ค. 17

แบบฟอร์ม โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและการจัดทำผลงาน เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

แบบฟอร์มโครงการพัฒนาศักยภาพและ เพิ่มพูนความรู้ของบุคลาก …

Continue reading »

ต.ค. 12

โครงการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและการจัดทำผลงาน เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากร เรื่อง …

Continue reading »

ก.ย. 28

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการจัดทำผลงาน เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

โครงการพัฒนาศักยภาพและ เพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายสนับ …

Continue reading »

ก.ย. 12

เอกสารเกี่ยวกับ การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

เอกสารเกี่ยวกับ การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ >> …

Continue reading »

ก.ย. 11

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปี …

Continue reading »

ก.ย. 04

แบบสำรวจคุณลักษณะงานและหลักสูตรที่ผ่านการฝึกอบรม / สัมมนาของบุคลากรรายบุคคล (ตาราง Training)

ตาราง Training  แบบสำรวจคุณลักษณะงานและหลักสูตรที่ผ่านก …

Continue reading »

ส.ค. 31

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา >> ทุนช้างเผือก …

Continue reading »

ก.ค. 21

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา สำหรับบุคคลภายนอก (ทุนศึกษาต่อภายในประเทศ) ประจำปี 2560

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อรับทุนการศึกษา สำหรับบ …

Continue reading »

ก.ค. 11

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนช้างเผือก ประจำปี 2560

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนช้างเผือก ประจำปี …

Continue reading »

มิ.ย. 26

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใ …

Continue reading »