Category: งานโครงสร้างและอัตรากำลัง

แบบฟอร์มการจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562-2565

แบบฟอร์มการจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ ประจำปีงบประมา …

Continue reading

แบบฟอร์มการขอรับจัดสรรอัตรา สายวิชาการและสายสนับสนุน

แบบฟอร์มการขอรับจัดสรรอัตรา สายวิชาการและสายสนับสนุน &g …

Continue reading

อนุมัติรายชื่อเพิ่มเติม โครงการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น (วันที่ 5-6 ก.พ. 2561)

อนุมัติรายชื่อเพิ่มเติมโครงการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหน …

Continue reading

เอกสารการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

เอกสารการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ …

Continue reading

แบบฟอร์มการจัดบุคลากร ลงสังกัดงานตามโครงสร้างใหม่ของหน่วยงาน (คณะ/วิทยาลัย)

แบบฟอร์มการจัดบุคลากร ลงสังกัดงาน ตามโครงสร้างใหม่ของหน …

Continue reading

ประกาศแบ่งส่วนราชการ+ภารกิจ บทบาท หน้าที่ ของหน่วยงานใน มทร.รัตรโกสินทร์

ประกาศแบ่งส่วนราชการ+ภารกิจ บทบาท หน้าที่ ของหน่วยงานใน …

Continue reading

การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563-2566 (ครั้งที่ 1)

แจ้งบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนควา …

Continue reading

อนุมัติโครงการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น (วันที่ 6-7 ก.พ. 2561)

อนุมัติโครงการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่ …

Continue reading

โครงการ การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (15-16 ม.ค. 2561)

โครงการ การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงข …

Continue reading

แบบฟอร์มการขอรับจัดสรรอัตรากำลังสายวิชาการ

แบบฟอร์มการขอรับจัดสรรอัตรากำลังสายวิชาการ >> ดาว …

Continue reading