Category: แบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับ งานสรรหาจัดจ้างฯ

แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2560

แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 25 …

Continue reading

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน

โครงการพัฒนาศักยภาพและ เพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายสนับ …

Continue reading

แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2559

แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 25 …

Continue reading

แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2558

แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 25 …

Continue reading

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์

>>  แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์

แบบฟอร์มประวัติผลงานเพื่อเข้ารับตำแหน่ง (รองผู้อำนวยการ/รองคณบดี)

แบบฟอร์มประวัติผลงาน เพื่อเข้ารับตำแหน่ง (รองผู้อำนวยกา …

Continue reading

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างชั่วคราว

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวช่าวต่างปร …

Continue reading

บัญชีมอบหมายหน้าที่การงาน

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ยการรับส่งงานในหน้าที่การ …

Continue reading