Category Archive: แบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับ งานสรรหาจัดจ้างฯ

ส.ค. 02 2017

แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2560

แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 25 …

Continue reading »

ก.ค. 08 2016

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน

โครงการพัฒนาศักยภาพและ เพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายสนับ …

Continue reading »

มิ.ย. 24 2016

แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2559

แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 25 …

Continue reading »

ต.ค. 09 2015

แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2558

แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 25 …

Continue reading »

มี.ค. 10 2015

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์

>>  แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์

ก.พ. 16 2015

แบบฟอร์มประวัติผลงานเพื่อเข้ารับตำแหน่ง (รองผู้อำนวยการ/รองคณบดี)

แบบฟอร์มประวัติผลงาน เพื่อเข้ารับตำแหน่ง (รองผู้อำนวยกา …

Continue reading »

ก.ย. 26 2014

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างชั่วคราว

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวช่าวต่างปร …

Continue reading »

ก.ย. 26 2014

บัญชีมอบหมายหน้าที่การงาน

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ยการรับส่งงานในหน้าที่การ …

Continue reading »