Category: กองบริหารงานบุคคล

พ.ย. 23

แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจั …

Continue reading »

พ.ย. 23

ประกาศรายชื่่ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการสรรหาหัวหน้าภาควิชา

ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการสรรหา หัวหน้ …

Continue reading »

พ.ย. 17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้าง …

Continue reading »

พ.ย. 17

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานมหาว …

Continue reading »

พ.ย. 15

คำสั่งมอบอำนาจ จากอธิการบดี

คำสั่งมอบอำนาจ จากอธิการบดี >> Download เอกสาร &l …

Continue reading »

พ.ย. 01

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ปี 2560

ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใ …

Continue reading »

ต.ค. 25

การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งหรือระดับที่ดำรงอยู่

การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้รับเงินเดือน …

Continue reading »

ต.ค. 17

แบบฟอร์ม โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและการจัดทำผลงาน เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

แบบฟอร์มโครงการพัฒนาศักยภาพและ เพิ่มพูนความรู้ของบุคลาก …

Continue reading »

ต.ค. 17

แบบฟอร์มแผนพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการรายบุคคล

แบบฟอร์มแผนพัฒนา ตำแหน่งทางวิชาการรายบุคคล >> Dow …

Continue reading »

ต.ค. 12

โครงการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและการจัดทำผลงาน เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากร เรื่อง …

Continue reading »