Category Archive: งานทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน

ก.ย. 06 2017

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ในรอบประเมิน 1 ต.ค. 2560

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบั …

Continue reading »

ส.ค. 07 2017

ประเมินการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ของลูกจ้างประจำ (รอบ ต.ค. 60)

ประเมินการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ของลูกจ้างประจำ (รอบ ต.ค. 6 …

Continue reading »

ก.ค. 12 2017

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ รอบที่ 2 ( 1 เม.ย. 2560 – 30 ก.ย. 2560)

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ รอบที่ 1 ( 1 เม …

Continue reading »

ก.ค. 12 2017

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 ( 1 เม.ย. 60 – 30 ก.ย. 2560)

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 ( …

Continue reading »

มี.ค. 22 2017

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบที่ 1 ( 1 ต.ค. 59 – 31 มี.ค. 2560)

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ รอบที่ 1 ( 1 ต. …

Continue reading »

มี.ค. 22 2017

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 ( 1 ต.ค. 59 – 31 มี.ค. 2560)

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 ( …

Continue reading »

ก.พ. 27 2017

ประเมินการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ของลูกจ้างประจำ (รอบ เม.ย. 60)

ประเมินการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ของลูกจ้างประจำ (รอบ เม.ย. …

Continue reading »

ก.พ. 27 2017

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ในรอบประเมิน 1 เม.ย. 2560

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบั …

Continue reading »

ต.ค. 17 2016

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.มหาวิทยาลัย (ฉ.2)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหา …

Continue reading »

ต.ค. 12 2016

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุมดศึกษา (ฉบับที่ ๒)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชก …

Continue reading »

Older posts «