Category: โครงการ/สัมนา

โครงการ เรื่อง การจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มทร.รัตนโกสินทร์

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ ของบุคลากรสายวิชา …

Continue reading

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ เพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ เพื่อเสนอขอกำหนดต …

Continue reading

อนุมัติรายชื่อเพิ่มเติม โครงการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น (วันที่ 5-6 ก.พ. 2561)

อนุมัติรายชื่อเพิ่มเติมโครงการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหน …

Continue reading

เอกสารการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

เอกสารการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ …

Continue reading

ขออนุมัติรายชื่อเพิ่มเติมโครงการ การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1

ขออนุมัติรายชื่อเพิ่มเติมโครงการ การวิเคราะห์ค่างาน เพื …

Continue reading

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนิน โครงการพัฒนาศัก …

Continue reading

การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563-2566 (ครั้งที่ 1)

แจ้งบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนควา …

Continue reading

อนุมัติโครงการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น (วันที่ 6-7 ก.พ. 2561)

อนุมัติโครงการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่ …

Continue reading

ประเด็นคำถาม ของบุคลากรกองบริหารงานบุคคล

ประเด็นคำถาม ของบุคลากรกองบริหารงานบุคคล >> Downl …

Continue reading

โครงการ การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (15-16 ม.ค. 2561)

โครงการ การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงข …

Continue reading