Category Archive: โครงการ/สัมนา

ก.ย. 04 2017

แบบสำรวจคุณลักษณะงานและหลักสูตรที่ผ่านการฝึกอบรม / สัมมนาของบุคลากรรายบุคคล

ตาราง Training  แบบสำรวจคุณลักษณะงานและหลักสูตรที่ผ่านก …

Continue reading »

มิ.ย. 26 2017

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใ …

Continue reading »

มิ.ย. 26 2017

โครงการธรรมภิบาลสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2

โครงการธรรมภิบาลสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2 วันที่ 29-30 …

Continue reading »

มิ.ย. 13 2017

อนุมัติโครงการธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหาร

อนุมัติโครงการธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหาร >> รายละ …

Continue reading »

มิ.ย. 09 2017

เอกสารเผยแพร่ ธรรมาภิบาล โรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลชลบุรี โดย นายแพทย์เกศดา จันทร์สว่าง

เอกสารเผยแพร่ ธรรมาภิบาล โรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลชลบุ …

Continue reading »

พ.ค. 25 2017

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ

โครงการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนความรู้ ของบุคลากรสายวิช …

Continue reading »

มี.ค. 17 2017

โครงการ เข้าค่ายจัดทำผลงาน เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ ของบุคลากรสายวิชา …

Continue reading »

ก.พ. 10 2017

โครงการพัฒนาบุคลากรเรื่อง หลักการเขียนวาระการประชุม รายงานการประชุม และมติที่ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาบุคลากรเรื่อง หลักการเขียนวาระการประชุม ราย …

Continue reading »

ก.พ. 10 2017

เวียนแจ้งโครงการ จำนวน 2 โครงการ (โครงการวิธีไทยกับการใช้เวลาว่าง และปฏิทินโครงการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

เวียนแจ้งโครงการ จำนวน 2 โครงการ (โครงการวิธีไทยกับการใ …

Continue reading »

ม.ค. 14 2017

อนุมัติรายชื่อเพิ่มเติมผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนความรู้บุคลากรสายสนับสนุน

อนุมัติรายชื่อเพิ่มเติม ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ …

Continue reading »

Older posts «