Category: โครงการ/สัมนา

ม.ค. 24

อนุมัติรายชื่อเพิ่มเติม โครงการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น (วันที่ 5-6 ก.พ. 2561)

อนุมัติรายชื่อเพิ่มเติมโครงการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหน …

Continue reading

ม.ค. 23

เอกสารการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

เอกสารการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ …

Continue reading

ม.ค. 19

ขออนุมัติรายชื่อเพิ่มเติมโครงการ การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1

ขออนุมัติรายชื่อเพิ่มเติมโครงการ การวิเคราะห์ค่างาน เพื …

Continue reading

ม.ค. 09

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนิน โครงการพัฒนาศัก …

Continue reading

ธ.ค. 21

การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563-2566 (ครั้งที่ 1)

แจ้งบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนควา …

Continue reading

ธ.ค. 21

อนุมัติโครงการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น (วันที่ 6-7 ก.พ. 2561)

อนุมัติโครงการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่ …

Continue reading

ธ.ค. 21

ประเด็นคำถาม ของบุคลากรกองบริหารงานบุคคล

ประเด็นคำถาม ของบุคลากรกองบริหารงานบุคคล >> Downl …

Continue reading

ธ.ค. 15

โครงการ การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (15-16 ม.ค. 2561)

โครงการ การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงข …

Continue reading

ต.ค. 17

แบบฟอร์ม โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและการจัดทำผลงาน เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

แบบฟอร์มโครงการพัฒนาศักยภาพและ เพิ่มพูนความรู้ของบุคลาก …

Continue reading

ต.ค. 12

โครงการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและการจัดทำผลงาน เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากร เรื่อง …

Continue reading