Category: โครงการ/สัมนา

ต.ค. 17

แบบฟอร์ม โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและการจัดทำผลงาน เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

แบบฟอร์มโครงการพัฒนาศักยภาพและ เพิ่มพูนความรู้ของบุคลาก …

Continue reading »

ต.ค. 12

โครงการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและการจัดทำผลงาน เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากร เรื่อง …

Continue reading »

ก.ย. 28

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการจัดทำผลงาน เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

โครงการพัฒนาศักยภาพและ เพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายสนับ …

Continue reading »

ก.ย. 04

แบบสำรวจคุณลักษณะงานและหลักสูตรที่ผ่านการฝึกอบรม / สัมมนาของบุคลากรรายบุคคล (ตาราง Training)

ตาราง Training  แบบสำรวจคุณลักษณะงานและหลักสูตรที่ผ่านก …

Continue reading »

มิ.ย. 26

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใ …

Continue reading »

มิ.ย. 26

โครงการธรรมภิบาลสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2

โครงการธรรมภิบาลสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2 วันที่ 29-30 …

Continue reading »

มิ.ย. 13

อนุมัติโครงการธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหาร

อนุมัติโครงการธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหาร >> รายละ …

Continue reading »

มิ.ย. 09

เอกสารเผยแพร่ ธรรมาภิบาล โรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลชลบุรี โดย นายแพทย์เกศดา จันทร์สว่าง

เอกสารเผยแพร่ ธรรมาภิบาล โรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลชลบุ …

Continue reading »

พ.ค. 25

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ

โครงการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนความรู้ ของบุคลากรสายวิช …

Continue reading »

มี.ค. 17

โครงการ เข้าค่ายจัดทำผลงาน เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ ของบุคลากรสายวิชา …

Continue reading »