Category: พนักงานมหาวิทยาลัย

ก.พ. 09

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 ( 1 ต.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2561)

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 ( …

Continue reading

ก.ค. 12

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 ( 1 เม.ย. 60 – 30 ก.ย. 2560)

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 ( …

Continue reading

มี.ค. 22

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 ( 1 ต.ค. 59 – 31 มี.ค. 2560)

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 ( …

Continue reading

ต.ค. 17

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.มหาวิทยาลัย (ฉ.2)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหา …

Continue reading

ส.ค. 18

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย รอบ 2 (ณ 1 ต.ค. 2559)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าจ้าง พนักงานมหาว …

Continue reading

ก.ย. 22

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับใหม่) เพื่อเลื่อนค่าจ้างในปีงบประมาณ 2559

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับให …

Continue reading