Category: ข้าราชการ

ต.ค. 25

การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งหรือระดับที่ดำรงอยู่

การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้รับเงินเดือน …

Continue reading »

ก.ย. 06

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ในรอบประเมิน 1 ต.ค. 2560

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบั …

Continue reading »

ก.พ. 27

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ในรอบประเมิน 1 เม.ย. 2560

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบั …

Continue reading »

ต.ค. 12

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุมดศึกษา (ฉบับที่ ๒)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชก …

Continue reading »

ก.ย. 01

ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ (ฉบับที่ 3)

ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเลื่อนเงินเดือน ข้า …

Continue reading »

เม.ย. 19

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ในรอบประเมิน ๑ เม.ย. ๒๕๕๙

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบ …

Continue reading »