ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขัน

เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2560

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2560

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ครั้งที่ 2/2560

ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 พฤษภาคม 2560

(เว้นหยุดราชการ)

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร

เป็นพนักงานราชการ

ครั้งที่ 1/2560

ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 พฤษภาคม 2560

(เว้นวันหยุดราชการ)

>> Download เอกสารเพิ่มเติม <<

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

(กองคลัง)

เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. – 5 พ.ค. 2560

(ในวันและเวลาราชการ)

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เพศ หญิง/ชาย
 2. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
 3. ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 4. มีความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงานด้านโปรแกรมสำเร็จรูป 
  Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ปฏิบัติงานด้านบัญชี
 2. จัดทำทะเบียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี
 3. ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานเกี่ยวกับการรับสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาหลักฐานการศึกษาระเบียนแสดงผลการศึกษา
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาใบปริญญาบัตร
 6. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43 สำหรับเพศชาย)

อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมต้องลงลายมือชื่อกำกับรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

สถานที่รับสมัคร

ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง

ที่ กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

96 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

รถประจำทางที่ผ่าน สาย ปอ.515 สีส้ม

โทรศัพท์ 0 2441 6000 ต่อ 2132 / 2135 / 2137

โทรสาร 0 2889 5053

แผนที่

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่งอาจาย์ เพื่อจัดจ้างเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่
โทร. 02-4416000 ต่อ 2150,2155 (ในเวลาราชการ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

.

 


rmutr_training2

ประกาศรับสมัครงาน/ประกาศผล

        >>  รับสมัครงานสายวิชาการ (อาจารย์)

      >>  รับสมัครงานสายสนับสนุน (พนักงาน/บุคลากร)

       >>  รับสมัครคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับบริหาร

 

 


 

rmutr_saminaโครงการ/อบรม/สัมนา ต่างๆ

         >>  รายการโครงการ/อบรม/สัมนา

         >>   ตาราง Training

 

 

 

 


rmutr_money1

การประเมินเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจ้าง


ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจำ

.

.

.


rmutr_Study          ทุนการศึกษา

          – ทุนช้างเผือก

          – ทุนบุคคลภายนอก

                สำรวจสาขาวิชาที่ประสงค์
               จะให้มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศ
                การให้ทุนช้างเผือก/ทุนบุคคลภายนอก
                 
 คลิกที่นี่

 

 


Ethics

.

แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

>> คลิกที่นี่ <<

.

 

 

 

 

 


rmutr_jobindex แบบประเมินคณบดีและผู้อำนวยการ
และหลักเกณฑ์ วิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน

เอกสารเพื่อ Download