การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ในรอบประเมิน ๑ ต.ค. ๒๕๕๙

tnews_1386735718_5121

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ในรอบประเมิน ๑ ต.ค. ๒๕๕๙  icon_new

>>  ข้อบังคับ เงื่อนไขการเลื่อน

>>  ข้อบังคับหลักเกณฑ์ วิธีการ

>>  ประกาศฯ เงื่อนไขการเลื่อน

>>  ประกาศหลักเกณฑ์

>>  ฐานในการคำนวณ 1 ต.ค.59

>>  แบบประเมินประเภทผู้บริหาร

>>  แบบประเมินประเภทสายวิชาการ

>>  แบบประเมินประเภทสายสนับสนุน

>>  แบบประเมินสมรรถนะ

>>  แบบประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์

>>  แบบประเมินสมรรถนะหลัก

>>  แบบประเมินสมรรถนะด้านการบริหาร

>>  แบบสมรรถนะประจำสายงาน สายวิชาการ

>>  แบบสมรรถนะประจำสาย สายสนับสนุน

>>  แบบเสนอชื่อผู้ประเมิน

>>  แบบสรุปคะแนนรายบุคคล(มทร.ร.1)

>>  แบบสรุปคะแนนประเมินข้าราชการ

>>  แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio)

ประกาศ การให้ทุนการศึกษา สำหรับบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ/ต่างประเทศ ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 2)

rmutr_Studyประกาศ การให้ทุนการศึกษา

สำหรับบุคคลภายนอก

เพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ/ต่างประเทศ

ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 2)

>>  ศึกษาต่อภายในประเทศ <<

>> ศึกษาต่อต่างประเทศ <<

ฉบับที่ ๒๑ ประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙

rmutr1จดหมายข่าว กองบริหารงานบุคคล

ฉบับที่ ๒๑ ประจำเดือน กรกฏาคม – สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙

>>DOWNLOAD<<

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ เพื่อเลื่อนค่าตอบแทน ปีงบประมาณ 2559 รอบ 2

rmutr_money1การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ เพื่อเลื่อนค่าตอบแทน
ปีงบประมาณ 2559  รอบ 2 

>>  บันทึกข้อความ + ประกาศ 3 ฉบับ

>>  ฟอร์มเปล่า แบบสรุปการประเมิน (แบบ ทมร.พร. 1)

>>  ตัวอย่างแบบสรุปคะแนนพนักงานราชการ (แบบ มทร.ร. 1)

>>  ฟอร์มเปล่า แบบ มทร.ร 2-1 (พนักงานราชการ) และตัวอย่างแบบประเมิน

>>  ฟอร์มเปล่า แบบ มทร.ร. 2-2 (สมรรถนะ และตัวอย่างแบบประเมิน

>>  ฟอร์มเปล่า รายละเอียดในการประเมินพฤติกรรม (ใช้พร้อมกับแบบประเมิน แบบ มทร.ร.2-2

>>  ตัวอย่าง รายละเอียดในการประเมินพฤติกรรม (ใช้พร้อมกับแบบประเมิน แบบ มทร.ร.2-2)

>>  ระดับสมรรถนะที่คาดหวังของพนักงานราชการ

>>  เอกสารเครื่องมือการพัฒนา Non Trin

>>  เอกสารสรุปคะแนน (เอกสารหมายเลข 1-7)

>>  แบบสรุปวันลาของพนักงานราชการ

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

.

 


rmutr_training2

ประกาศรับสมัครงาน/ประกาศผล

        >>  รับสมัครงานสายวิชาการ (อาจารย์)

      >>  รับสมัครงานสายสนับสนุน (พนักงาน/บุคลากร)

 

 


 

rmutr_saminaโครงการ/อบรม/สัมนา ต่างๆ

         >>  รายการโครงการ/อบรม/สัมนา

 

 

 

 


rmutr_money1การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อเลื่อนเงินเดือน ในรอบประเมิน 1 เม.ย. 2559

คลิกที่นี่ !!


การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับใหม่)
เพื่อเลื่อนค่าจ้างในปีงบประมาณ 2559
( ณ 1 ต.ค. 2559)

คลิกที่นี่ !!

.


rmutr_Study          ทุนการศึกษา

          – ทุนช้างเผือก

          – ทุนบุคคลภายนอก

                สำรวจสาขาวิชาที่ประสงค์
               จะให้มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศ
                การให้ทุนช้างเผือก/ทุนบุคคลภายนอก
                 
 คลิกที่นี่

 

 


Ethics

.

แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

>> คลิกที่นี่ <<

.

 

 

 

 

 


rmutr_jobindex แบบประเมินคณบดีและผู้อำนวยการ
และหลักเกณฑ์ วิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน

เอกสารเพื่อ Download

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ครั้งที่ 4/2559

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)  ครั้งที่ …

Read more