ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ คุณสมบัติเพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

a4667850-421ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ

คุณสมบัติเพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคล

เพื่อเข้ารับประเมินเพื่อแต่งตั้งให้

ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกอง

หรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2559

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

แบบสำรวจคุณลักษณะงานและหลักสูตรที่ผ่านการฝึกอบรม / สัมมนาของบุคลากรรายบุคคล

bck-14(1)ตาราง Training 

แบบสำรวจคุณลักษณะงานและหลักสูตรที่ผ่านการฝึกอบรม

/ สัมมนาของบุคลากรรายบุคคล

>> แบบฟอร์มตาราง Training 1-2 <<

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้าง ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 5/2559

memberประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 5/2559

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 6/2559

thumb_resize (1)ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ครั้งที่ 6/2559

>>  รายละเอียดเพิ่มเติม <<

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เก่งภาษาอังกฤษจากชีวิตประจำวัน”

rmutr_hr_treebook_happyreadingโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เก่งภาษาอังกฤษจากชีวิตประจำวัน

: ฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสิ่งรอบตัว”

(Mastering the Art of Daily English Communication)

>>  รายละเอียดเพิ่มเติม  <<

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

.

 


rmutr_training2

ประกาศรับสมัครงาน/ประกาศผล

        >>  รับสมัครงานสายวิชาการ (อาจารย์)

      >>  รับสมัครงานสายสนับสนุน (พนักงาน/บุคลากร)

       >>  รับสมัครคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับบริหาร

 

 


 

rmutr_saminaโครงการ/อบรม/สัมนา ต่างๆ

         >>  รายการโครงการ/อบรม/สัมนา

         >>   ตาราง Training

 

 

 

 


rmutr_money1

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ในรอบประเมิน ๑ ต.ค. ๒๕๕๙ icon_new คลิกที่นี่ !!


การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับใหม่)
เพื่อเลื่อนค่าจ้างในปีงบประมาณ 2559
( ณ 1 ต.ค. 2559)
icon_new คลิกที่นี่ !!

.

.


rmutr_Study          ทุนการศึกษา

          – ทุนช้างเผือก

          – ทุนบุคคลภายนอก

                สำรวจสาขาวิชาที่ประสงค์
               จะให้มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศ
                การให้ทุนช้างเผือก/ทุนบุคคลภายนอก
                 
 คลิกที่นี่

 

 


Ethics

.

แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

>> คลิกที่นี่ <<

.

 

 

 

 

 


rmutr_jobindex แบบประเมินคณบดีและผู้อำนวยการ
และหลักเกณฑ์ วิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน

เอกสารเพื่อ Download