ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

a4667850-421ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

ครั้งที่ 1/2559

>>  รายละเอียดเพิ่มเติม  <<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

announcement2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ครั้งที่ 3/2559

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย รอบ 2 (ณ 1 ต.ค. 2559)

rmutr_money1แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าจ้าง

พนักงานมหาวิทยาลัย รอบ 2

ณ 1 ต.ค. 2559

>>  บันทึกข้อความ + ประกาศใช้ประเมินผล

>>  แบบเสนอรายชื่อผู้ประเมิน

>>  แบบ มทร. พม. 1 (แบบสรุปคะแนน) (ฟอร์มเปล่า)

>>  แบบ มทร. พม. 2-1 ข้อตกลงการประเมิน (สายวิชาการ ฟอร์มเปล่า

>>  แบบ มทร. พม. 2-2 (ประเภทบริหาร) (ฟอร์มเปล่า)

>>  แบบ มทร. พม. 2-3 (ประเภทวิชาชีพเฉพาะ) (สายสนับสนุน) ฟอร์มเปล่า

>>  แบบ มทร. พม. 2-4 ข้อตกลง (สมรรถนะ) (ฟอร์มเปล่า)

>>  ระดับค่าคาดหวังและรายละเอียดสมรรถนะ (ใช้คู่กับแบบประเมินสมรรถนะ 2-4) (ฟอร์มเปล่า)

>>  แบบประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (แบบ มทร. พม. 2-5) ฟอร์มเปล่า

>>  Portfolio (สายวิชาการ)

>>  Portfolio (สายสนับสนุน)

>>  แบบคำนวณคะแนน รายบุคคล

>>  แบบสรุปวันลาของพนักงานมหาวิทยาลัย

>>  เอกสารสรุปคะแนน (เอกสารหมายเลข 1-7) ฟอร์มเปล่า

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ ของบุคลากรสายวิชาการ

Nov010FACโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้

ของบุคลากรสายวิชาการ

ในวันที่ 26-27 ส.ค.59

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

.

 


rmutr_training2

ประกาศรับสมัครงาน

        >>  รับสมัครงานสายวิชาการ (อาจารย์)

      >>  รับสมัครงานสายสนับสนุน (พนักงาน/บุคลากร)

 

 


 

rmutr_saminaโครงการ/อบรม/สัมนา ต่างๆ

         >>  รายการโครงการ/อบรม/สัมนา

 

 

 

 


rmutr_money1การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อเลื่อนเงินเดือน ในรอบประเมิน 1 เม.ย. 2559

คลิกที่นี่ !!


การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับใหม่)
เพื่อเลื่อนค่าจ้างในปีงบประมาณ 2559

คลิกที่นี่ !!

.


rmutr_Study          ทุนการศึกษา

          – ทุนช้างเผือก

          – ทุนบุคคลภายนอก

                สำรวจสาขาวิชาที่ประสงค์
               จะให้มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศ
                การให้ทุนช้างเผือก/ทุนบุคคลภายนอก
                 
 คลิกที่นี่

 

 


Ethics

.

แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

>> คลิกที่นี่ <<

.

 

 

 

 

 


rmutr_jobindex แบบประเมินคณบดีและผู้อำนวยการ
และหลักเกณฑ์ วิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน

เอกสารเพื่อ Download

แบบโครงร่างการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์ (สายสนับสนุน)

  แบบโครงร่างการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน  และการวิเคราะ …

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำ …

Read more