แบบฟอร์มแผนพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการรายบุคคล

แบบฟอร์มแผนพัฒนา

ตำแหน่งทางวิชาการรายบุคคล

>> Download แบบฟอร์ม <<

โครงการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและการจัดทำผลงาน เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากร

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและการจัดทำผลงาน

เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

>> โครงการ+อนุมัติรายชื่อ <<

>> อนุมัติรายชื่อเพิ่มเติม <<

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

กองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ระยะเวลาทีั่รับสมัคร ตั้งแต่ 11 – 26 ตุลาคม 2560

คุณสมบัติทั่วไป

1. เพศ หญิง/ชาย

2. จบการศึกษาขั้นต่ำคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี

3. ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

4. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านโปรแกรมสำเร็จรูป

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. ปฏิบัติงานด้านบัญชี

2. จัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี

3. ปฏิบัิงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีการทดสอบปฏิบัติประเมินความรู้ความสามารถ ในวันที่มาสมัคร ทางด้าน

1. การบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น

2. คำนวณคววามเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรง

หลักฐานเกี่ยวกับการรับสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก จำนวน 1 รูป

2. สำเนาหลักฐานการศึกษาระเบียนแสดงผลการศึกษา

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. สำเนาใบปริญญาบัตร

6. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43 สำหรับเพศชาย)

เอกสารอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ รับรอง สำเนาถูกต้างทุกฉบับ

สถานที่รับสมัคร

ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตัวเอง

ที่ กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

96 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

รถประจำทางที่ผ่าน สาย ปอ.515 สีส้ม

โทรศัพท์ 0-2441-6000 ต่อ 2132 , 3135 , 3137

โทรสาร 0-2889-5053

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (หน้าแรก)

.

 


rmutr_training2

ประกาศรับสมัครงาน/ประกาศผล

        >>  รับสมัครงานสายวิชาการ (อาจารย์)

      >>  รับสมัครงานสายสนับสนุน (พนักงาน/บุคลากร)

       >>  รับสมัครคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับบริหาร

 

 


 

rmutr_saminaโครงการ/อบรม/สัมนา ต่างๆ

         >>  รายการโครงการ/อบรม/สัมนา

         >>   ตาราง Training

 

 

 

 


rmutr_money1

การประเมินเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจ้าง


ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจำ

.

.

.


rmutr_Study          ทุนการศึกษา

          – ทุนช้างเผือก

          – ทุนบุคคลภายนอก

                สำรวจสาขาวิชาที่ประสงค์
               จะให้มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศ
                การให้ทุนช้างเผือก/ทุนบุคคลภายนอก
                 
 คลิกที่นี่

 

 


Ethics

.

แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

>> คลิกที่นี่ <<

.

 

 

 

 

 


rmutr_jobindex แบบประเมินคณบดีและผู้อำนวยการ
และหลักเกณฑ์ วิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน

เอกสารเพื่อ Download